Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de:

 1. Opdrachtgever: de partij of partijen die de opdracht geven
 2. Opdrachtnemer: de rechtsgeldig gevolmachtigde vertegenwoordiger van Mediation Bureau Soeters of door Mediation Bureau Soeters ingeschakelde derde.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op:
 1. Alle door opdrachtnemer uitgebrachte offertes.
 2. De met opdrachtnemer tot stand gekomen schriftelijke of mondelinge overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden.
 1. De uitvoering van de tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Voor zover deze afwijkingen niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, worden zij geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan voor het nietige c.q. de vernietigde bepaling een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met onderliggende overeenkomst dan wel met deze algemene voorwaarden beoogden, het dichtst nadert.
 4. Van toepassing is steeds de laatst versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website www.mediationbureausoeters.nl c.q. de versie die gold ten tijde van de offerte en/of het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 3 Hulppersonen/derden

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en/of de opdracht uit te besteden, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Artikel 4 Betaling

 1. De betaling van facturen van opdrachtnemer dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 1. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

 

 1. a) Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Opdrachtnemer wordt voldaan.
 2. b) Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de opdrachtnemer in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.
 1. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt in eerste instantie in mindering op de verschuldigde rente en incassokosten en daarna in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 1. Verrekening door de opdrachtgever van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op opdrachtnemer meent te hebben, is uitgesloten.
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 1. Indien niet de volledige betaling van de verstuurde voorschotnota is ontvangen, is opdrachtnemer gerechtigd de mediation en alle werkzaamheden van de mediator op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
 1. Partijen in een mediation zijn, als individuele opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst c.q. opdracht, onverminderd hetgeen partijen onderling overeenkomen.

Artikel 5 Weigering/annulering

 1. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot mediation zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voorts kunnen opdrachtnemer en de door haar voorgedragen mediator zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval steeds zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle betrokkenen.
 1. Indien een afspraak met de mediator door opdrachtgever niet 24 uur tevoren is afgezegd, worden de uren en werkelijk gemaakte kosten volledig in rekening gebracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door opdrachtnemer te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van opdrachtnemer onder die verzekering.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever of enige derde mocht lijden tengevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden.
 1. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de Opdrachtgever aan honorarium voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. In het geval dat opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan opdrachtnemer naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 1. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de (deel)overeenkomst te hebben goedgekeurd.
 2. Mocht de opdrachtgever na de interne klachtenprocedure niet tot een tevreden oplossing komen, dan kan men tot twaalf maanden na beëindiging mediation een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), waarbij de procedure uiteengezet wordt via de volgende link: http://mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator/.
 1. De opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer na verloop van 1 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 7 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor de schade die opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden mocht lijden wegens het niet naleven door de opdrachtgever of haar werknemers van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die verband houden met een schending door de opdrachtgever of derden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals werknemers, van haar verplichtingen uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. Voorts vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer en alle voor haar werkzame personen voor alle aanspraken en vorderingen van derden wegens een (al dan niet vermeende) inbreuk op rechten van derden of wegens strijd met enig wettelijk voorschrift of andere relevante regelgeving. Opdrachtnemer zal in dat geval door de opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesses die voor opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door opdrachtnemer uitgegeven en beschikbaar gestelde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer.
 2. Niets uit de door opdrachtnemer uitgegeven of beschikbaar gestelde werken mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door opdrachtnemer beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 Voorschriften

Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokkenen, zal de mediationovereenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Geen getuigenverklaring / verschoningsrecht

Alle bij een mediation betrokken partijen doen afstand van het recht om opdrachtnemer en de voor haar werkzame mediators en andere personen als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan opdrachtnemer er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht zullen kunnen beroepen.

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen de nietige bepalingen worden vervangen door rechtsgeldige bepalingen die de bedoeling van partijen zoveel mogelijk benaderen.
 2. Indien door opdrachtnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.
 3. Opdrachtnemer is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de algemene voorwaarden en de overeenkomst over te dragen aan een aan haar gelieerde rechtspersoon, in welk geval zij de opdrachtgever tijdig zal informeren.
 4. De administratie van opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer en de opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
 5. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit de algemene voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden in eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank in het Arrondissement Noord-Holland, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde Rechtbank of instantie.